26

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

No i po co ta filozoficzna gadka która do mnie w ogóle nie przemawia a tylko mnie wkurwić możesz takimi bzdetami.Przecież kary śmierci i tak w Polsce nie będzie bo jesteśmy krajem unii europejskiej  smile


Art. 1. Godność osoby ludzkiej

1. Godność osoby ludzkiej szanuje się i chroni. 2. Każdy jest równy wobec prawa.

Art. 2. Prawo do życia

1. Każdy ma prawo do życia.

2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani stracony.

Art. 3. Prawo do poszanowania integralności osoby ludzkiej

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojej integralności fizycznej i psychicznej.

2. W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności następujące zasady:

- zakaz praktyk eugenicznych,

- poszanowanie świadomej zgody pacjenta,

- zakaz czynienia ciała ludzkiego i jego produktów źródłem korzyści finansowych,

- zakaz reproduktywnego klonowania istot ludzkich.

Art. 4. Zakaz tortur i nieludzkiego postępowania

Nikt nie będzie poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu postępowaniu albo karaniu. Nikt nie może być wydalony lub wydany Państwu, w którym byłby narażony na skazanie na karę śmierci, tortury lub nieludzkie postępowanie.

Art. 5. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

1. Nikt nie będzie trzymany w niewoli lub poddaństwie.

2. Nikt nie będzie zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.

Art. 6. Prawo do wolności i bezpieczeństwa

Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikogo nie pozbawi się wolności, z wyjątkiem szczególnych przypadków i w trybie ustalonym przez prawo.

Art. 7. Prawo do skutecznego środka ochrony praw

Każdy, czyje prawa i wolności zostały naruszone ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem.

Art. 8. Prawo do rzetelnego procesu

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony prawem.

2. Tym którzy nie mają wystarczających środków finansowych umożliwia się pomoc prawną, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Art. 9. Domniemanie niewinności oraz prawo do obrony

1. Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z prawem.

2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie jego praw do obrony.

Art. 10. Nie ma kary bez uprzedniej ustawy

1. Nikt nie będzie uznanym winnym popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu, który według prawa wewnętrznego, prawa Unii lub prawa międzynarodowego nie był zagrożony karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony. Jeżeli prawo, które weszło w życie po popełnieniu czynu zagrożonego karą, przewiduje za ten czyn karę łagodniejszą niż prawo dotychczasowe, obowiązuje prawo późniejsze.

2. Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w sądzeniu i skazaniu jakiejkolwiek osoby winnej działania lub zaniechania, które w czasie popełnienia stanowiły czyn zagrożony karą według ogólnych zasad prawa międzynarodowego.

Art. 11. Zakaz ponownego sądzenia lub karania

Nikt nie będzie ponownie sądzony lub skazany w postępowaniu karnym za przestępstwo, za które został już prawomocnie uniewinniony lub skazany zgodnie z prawem.

Art. 12. Poszanowanie życia prywatnego

Każdy ma prawo do poszanowania swojej prywatności, honoru, domu oraz tajemnicy korespondencji i komunikowania się.

Art. 13. Życie rodzinne

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia rodzinnego.

2. Każdy ma prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, zgodnie z prawem krajowym, regulującym korzystanie z tego prawa.

3. Zapewnia się prawną gospodarczą i socjalną ochronę rodziny.

Art. 14. Wolność myśli, sumienia i wyznania

Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania.

Art. 15. Wolność słowa

Każdy ma prawo do wolności słowa. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Art. 16. Prawo do nauki

1. Każdy ma prawo do nauki oraz prawo dostępu do szkolenia zawodowego i ustawicznego. Prawa te obejmują prawo do nieodpłatnej nauki obowiązkowej.

2. Zakładanie placówek oświatowych jest wolne od ograniczeń.

3. Zagwarantowane jest prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania ich dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi i filozoficznymi rodziców.

Art. 17. Wolność zgromadzania oraz stowarzyszania się

Każdy ma wolność pokojowego zgromadzania się oraz wolność stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem tworzenia i przystępowania do związków zawodowych oraz partii politycznych.

Art. 18. Prawo dostępu do informacji

Każdy obywatel Unii i każdy jej stały mieszkaniec ma prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji.

Art. 19. Ochrona danych

Każdy ma prawo zdecydowania czy jego dane osobowe mogą być ujawnione i jak mogą być wykorzystane.

Art. 20. Prawo do własności

Każda osoba ma prawo do władania, używania lub korzystania z mienia legalnie nabytego. Nikt nie może być pozbawiony swojego mienia, chyba że w interesie publicznym i w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych przez prawo, pod warunkiem uprzedniej gwarancji słusznego odszkodowania.

Art. 21. Prawo do azylu oraz wydalanie cudzoziemców

1. Obywatele państw trzecich mają prawo do azylu w Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. i Protokołu z dnia 31 stycznia 1967 r. odnoszącymi się do statusu uchodźców.

2. Zakazuje się zbiorowego wydalania cudzoziemców.

Art. 22. Równość i niedyskryminacja

1. Zakazuje się jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry lub pochodzenie etniczne czy społeczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne, należenie do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną.

2. W ramach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu o Unii Europejskiej zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na obywatelstwo.

3. Unia dąży do eliminowania nierówności i promuje równość między mężczyznami i kobietami, w szczególności równość między płciami zapewnia się przez określanie płac i innych warunków pracy.

Art. 23. Prawa dzieci

Dzieci muszą być traktowane jako równe jednostki, muszą one mieć możność wpływu na sprawy dotyczące ich osoby w stopniu korespondującym z ich dojrzałością.

Art. _. Zasada demokracji

1. Wszystkie władze publiczne pochodzą od ludu.

2. Unia i jej instytucje zasadzają się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania dla praw człowieka oraz państwa prawnego, zasad które są wspólne dla Państw Członkowskich.

Art. 24. Partie polityczne

Każdy obywatel ma prawo tworzenia partii politycznej na obszarze Unii i każdy ma prawo przystąpienia do takiej partii. Takie partie polityczne muszą szanować prawa i wolności gwarantowane w niniejszej Karcie.

Art. 25. Prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

1. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybierani są w wyborach bezpośrednich i powszechnych oraz w wyniku wolnego i tajnego głosowania.

2. Każdy obywatel Unii ma czynne oraz bierne prawo wyborcze jako kandydat w Państwie Członkowskim, w którym ma stale miejsce zamieszkania na tych samych warunkach, co obywatele tego Państwa.

Art. 26. Prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach do samorządu terytorialnego

Każdy obywatel Unii ma czynne oraz bierne prawo wyborcze jako kandydat w wyborach do samorządu terytorialnego w Państwie Członkowskim, w którym ma stale miejsce zamieszkania na tych samych warunkach, co obywatele tego Państwa.

Art. 27. Stosunki z administracją

1. Każda osoba ma prawo do załatwienia jej spraw w sposób bezstronny, retelny i w rozsądnym terminie przez instytucje i organy Unii.

2. Prawo to obejmuje:

- prawo każdej osoby do osobistego przedstawienia sprawy zanim zostanie wydana w stosunku do niej jakakolwiek negatywna decyzja;

- prawo każdej osoby do dostępu do jej akt sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności i tajemnicy handlowej;

- obowiązek organu administracji uzasadnienia decyzji.

3. Każda osoba może przedstawić swoją sprawę instytucji Unii w jednym z jej oficjalnych języków oraz musi otrzymać odpowiedź w tym języku.

Art. 28. Ombudsman

Każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna i prawna mająca stale zamieszkanie lub zarejestrowana w Państwie Członkowskim mają prawo przedstawić Ombudsmanowi Unii sprawy niewłaściwego działania instytucji lub organów Unii, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji w odniesieniu do ich funkcji sądowych.

Art. 29. Prawo do petycji

Każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna i prawna mająca stale zamieszkanie lub zarejestrowana w Państwie Członkowskim mają prawo do petycji do Parlamentu Europejskiego.

Art. 30. Prawo poruszania się

Każdy obywatel Unii ma prawo do poruszania się oraz do swobodnego zamieszkania na terytorium Państw Członkowskich.

Art. 31. Prawa socjalne i zasady

Instytucje oraz organy Unii, Państw Członkowskich, wyłącznie w ramach prawa Wspólnoty oraz partnerzy społeczni na poziomie Unii, działając w ramach ich uprawnień, przestrzegają praw socjalnych oraz wprowadzają w życie zasady społeczne określone w niniejszej Karcie.

Art. 32. Wolność wyboru zawodu

Każdy ma prawo wyboru oraz wykonywania zawodu.

Art. 33. Prawa pracowników do informacji i konsultacji w ramach zakładu pracy

Pracownicy i ich reprezentanci mają prawo do informacji i konsultacji we właściwym czasie w ramach zatrudniającego ich zakładu pracy.

Art. 34. Prawo do sporów zbiorowych i akcji

Pracodawcy i pracownicy mają prawo do negocjacji oraz zawierania układów zbiorowych oraz do podejmowania akcji zbiorowej, w przypadkach konfliktu interesów, dla obrony ich interesów gospodarczych i socjalnych, włączając w to poziom Unii Europejskiej, w warunkach określonych przez krajowe prawo i praktykę.

Art. 35. Prawo do czasu na odpoczynek i do corocznego urlopu

Każdy pracownik ma prawo do określenia maksymalnego czasu pracy, do codziennego i cotygodniowego czasu na odpoczynek oraz do corocznego płatnego urlopu.

Art. 36. Bezpieczne i zdrowe warunki pracy

Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Art. 37. Ochrona młodocianych

Minimalny wiek przyjęcia do pracy musi być nie niższy niż minimalny wiek obowiązku szkolnego bez uszczerbku dla takich zasad, jakie mogą być bardziej korzystne dla młodocianych, w szczególności tych, które zapewniają ich przygotowanie do zawodu poprzez szkolenie zawodowe oraz z uwzględnieniem wyłączeń ograniczonych do pewnych lekkich prac.

Młodociani przyjęci do pracy muszą mieć warunki pracy odpowiednie dla ich wieku.

Art. 38. Prawo do ochrony w przypadkach zwolnienia z pracy

Wszyscy pracownicy mają prawo do ochrony przed niesprawiedliwym lub sprzecznym z prawem zwolnieniem z pracy.

Art. 39. Prawo pracowników do ochrony rodziny i życia zawodowego

Wszyscy pracownicy mają prawo do ochrony rodziny i życia zawodowego. Prawo to obejmuje w szczególności urlop macierzyński przed oraz po połogu a także prawo do urlopu rodzicielskiego po urodzeniu lub adopcji dziecka.

Art. 40. Prawo pracowników migrantów do równego traktowania

Obywatele państwa trzeciego pracujący legalnie na terytorium Państw Członkowskich są uprawnieni do traktowania nie mniej korzystnego niż pracownicy z Unii Europejskiej w odniesieniu do warunków pracy.

Art. 41. Bezpieczeństwo socjalne i pomoc społeczna

1. Ustanowi się przepis, odpowiednio do zasad każdego Państwa Członkowskiego, regulujący zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego na wypadek macierzyństwa, choroby, uzależnienia lub wieku starczego oraz w przypadku bezrobocia.

2. Ustanowi się przepis regulujący pomoc społeczną oraz zasiłek mieszkaniowy w celu zagwarantowania godnej egzystencji każdemu, komu brak na to odpowiednich środków.

Art. 42. Ochrona zdrowia

Każdy ma prawo dostępu do opieki medycznej i środków profilaktyki odpowiednio do zasad każdego Państwa Członkowskiego.

Art. 43. Niepełnosprawni

Ustanowi się przepis regulujący środki integracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych.

Art. 44. Ochrona środowiska

Polityka unijna zapewni ochronę środowiska, która obejmie zachowanie, ochronę oraz poprawę jakości środowiska, ochronę zdrowia ludzkiego oraz roztropną i racjonalną utylizację zasobów naturalnych.

Art. 45. Ochrona konsumenta

Polityka unijna zapewni wysoki poziom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów konsumentów.

Art. 46. Zakres obowiązywania

1. Przepisy niniejszej Karty stosuje się do instytucji i organów Unii, w zakresie ich uprawnień przyznanych im w Traktatach, jak również do Państw Członkowskich, wyłącznie w ramach stosowania przez nie prawa Unijnego.

2. Karta niniejsza nie ustanawia ani nowych uprawnień, ani nowych zadań dla Wspólnoty lub dla Unii, ani nie zmienia kompetencji oraz zadań określonych w Traktatach.

Art. 47. Ograniczenia praw podlegających ochronie

Jakiekolwiek ograniczenie i praw uznanych w niniejszej Karcie musi wynikać z przepisu właściwej władzy ustawodawczej. Rzeczywista treść tych praw i wolności musi być szanowana. Każde ograniczenie, podlegając zasadzie proporcjonalności, musi mieścić się w graniach koniecznych dla ochrony uprawnionych interesów w społeczeństwie demokratycznym. Ograniczenia nie mogą przewyższać tych, na które zezwala Konwencja Europejska o Ochronie Praw Człowieka i Wolności Podstawowych.

Art. 48. Warunki i granice określone w Traktacie

Prawa ustanowione w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską są chronione na warunkach i w granicach tam określonych.

Art. 49. Poziom ochrony

Żadne z postanowień niniejszej Karty nie będzie interpretowane jako ograniczające lub podważające prawa człowieka i podstawowe wolności uznane, we właściwych im obszarach zastosowania, przez konstytucje Państw Członkowskich, prawo międzynarodowe porozumienia międzynarodowe, których Unia, Wspólnota lub Państwa Członkowskie są stroną, włącznie z Konwencją Europejską o Ochronie Praw Człowieka i Wolności Podstawowych.

Art. 50. Zakaz nadużywania praw

Żadne z postanowień niniejszej Karty nie może być interpretowane jako przyznające jakiekolwiek prawo do podejmowania jakiejkolwiek działalności lub realizacji jakiekolwiek czynu mającego na celu zniszczenie któregokolwiek z praw i wolności tu ustanowionych lub do ich ograniczenia w rozmiarze większym niż jest to przewidziane w niniejszej Karcie.

Przekład prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z języka angielskiego

Thumbs up Thumbs down

27

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

A poza tym w USA stosują karę śmierci a jakoś nie widzę żeby przestępców ona odstraszała,mają naprawdę nie niską skale morderstw.

Thumbs up Thumbs down

28

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Aleś bełkot wkleił... szkoda czytać

No i po co ta filozoficzna gadka która do mnie w ogóle nie przemawia a tylko mnie wkurwić możesz takimi bzdetami.Przecież kary śmierci i tak w Polsce nie będzie bo jesteśmy krajem unii europejskiej

Wcale nie musimy być członkiem UE, zdecydowanie wystarczy swobodny przepływ ludzi (Układ z Schengen) + pozwolenia na pracę w innych krajach (nie ma nic wspólnego z UE) oraz swobodny przepływ towarów (to też nie ma nic wspólnego z UE)

Wcale nie musimy być podporządkowani polityce UE, mamy wybór!

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

29

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

A poza tym w USA stosują karę śmierci a jakoś nie widzę żeby przestępców ona odstraszała,mają naprawdę nie niską skale morderstw.

Kara śmierci jest nie we wszystkich stanach, a winnych nigdy nie została nawet wykonana, więc nijak to Twoje porównanie ma się do rzeczywistości. Stany nie skazują na śmierć wszystkich morderców. A wiec potencjalni mordercy się nie boją...

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

30

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Kara śmierci istnieje w kodeksie prawa polskiego do dziś i w wielu innych krajach ale się jej nie stosuje ponieważ uważa się że jest to nie humanitarne.Nie po to wchodziliśmy do Unii żeby nie przestrzegać pewnych przyjętych zasad.

OOJ BOŻE KOCHANY  :cry:

Thumbs up Thumbs down

31

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Jesteś w błędzie, bo kara śmierci w Polsce została zniesiona 1 września 1998.

I co z tego ze jest niehumanitarna, śmiercionośne wypadki samochodowe też są niehumanitarne, a jakoś jeździmy samochodami.

Rozumiem, ze ślepo będziesz przestrzegać wszystkich zasad ze swojej kochanej UE, razem z tym ze marchewka jest owocem. Gratuluję!

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

32

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Tak została zamieniona na dożywotnie pozbawienie wolności. hehehe

Jak ja lubię słuchać jak ty się wymądrzasz  big_smile

Esten uwielbiam cie  lol

Thumbs up Thumbs down

33

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

A tak w ogóle nie lubię marchewek. Wole Polish wódke.

Thumbs up Thumbs down

34

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Dzięki big_smile

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

35

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

O właśnie big_smile  Dobrze by było jakby zakazali poruszania się samochodami big_smile  w ogóle kategoryczny zakaz produkcji samochodów. Środowisko by było zdrowsze,więcej ludzi by żyło no i nie musielibyśmy wydawać tyle siana na te nieszczęsne drogi.

Nienawidzę samochodów,mam prawko chyba z 6 lat a za kółkiem byłem może 8 razy.Może ja za dużo chleje? Po cholere mi to prawko?

Thumbs up Thumbs down

36

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

hahahahahahaha

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

37

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

a ten koleś pokazuje jakie jest nasze społeczeństwo i jak podchodzi do wyborów... hehe

http://www.maxior.pl/film/43013/film

i wszystko na ten temat smile

ja na Giertycha nie zagłosuję. Albo PO albo PiS - jeszcze nie wiem. Najlepsze są rozwiązania najprostsze dlatego nowa władza powinna najpierw wyjebać cały komuszy pomiot, obniżyć podatki i wprowadzić karę śmierci dla skurwysynów. Na resztę przyjdzie pora...

Thumbs up Thumbs down

38

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Najlepsze są rozwiązania najprostsze dlatego nowa władza powinna najpierw wyjebać cały komuszy pomiot, obniżyć podatki i wprowadzić karę śmierci dla skurwysynów. Na resztę przyjdzie pora...

Toż to program wyborczy UPR!
1. UPR przedstawiło pierwszą ustawę lustracyjną i domaga się jak najszybciej lustracji
2. UPR chce drastycznie obniżyć podatki
3. UPR chce kary śmierci

Nie bójcie się głosować na UPR na liście LPR. Wystarczy tylko skreślić kandydata UPR z tej listy, dzięki temu do sejmu/senatu wejdzie kandydat UPR a nie LPR.

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

39

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Artykuł dotyczący cudownego PO: "Plaftorma kupuje głosy"
http://www.parkiet.com/news/art.jsp?idn … p;dz=01000

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

40

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

żeby wam się tak godnie i prawo nie żyło w tym kraju, zagłosuje na lewo
trzeba w koncu obalic kaczorów, Leppera i Giertycha, choc Ci ostatni i tak nie wejda do sejmu i chwala im za to... ale Esten prawidlowo do urn trzeba isc i spelnic swoj obywatelski obowiazek...

nie trzeba być większym żeby wygrać - wygrywali mali
nie trzeba siać strachu by cię szanowali
głupi zrobią wszystko żeby wszyscy się ich bali
to nie szacunek - to paraliż

41

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Tylko nie na komuchów.... litości... wink Liga Prawicy Rzeczpospolitej wejdzie, o to się nie martw, sondaże zawsze zaniżają małe partie...

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

42

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

"Dziennik": Kandydat na posła Janusz Korwin-Mikke podczas prawyborów we Wrześni miał szydzić z niepełnosprawnych dzieci. Jak się wyraził, "w klasach integracyjnych dzieci zdrowe przejmują schorzenia od chorych". Potem powiedział niepełnosprawnej dziewczynce: nie puściłbym swojego dziecka do klasy z dziećmi niepełnosprawnymi. Polityk UPR, na swym blogu, twierdzi, że "nie chce tylko, by pod przymusem "integrowano" dzieci tych rodziców, którzy sobie tego nie życzą".
Słów polityka UPR słuchała działaczka Partii Kobiet, która stała obok niepełnosprawnej córki, poruszającej się na wózku inwalidzkim. Oburzona kobieta powiedziała, by Korwin-Mikke popatrzył jej córce w twarz i powtórzył swe słowa. ? I on to zrobił. Podszedł do tej biednej dziewczynki i powiedział jej w twarz, że nie puściłby swego dziecka do jednej klasy z dzieckiem niepełnosprawnym ? relacjonuje jeden ze świadków wydarzenia Łukasz Naczas, polityk SLD.

- Powiedziałam mu, że to on jest chory, bo zionie nienawiścią - mówi matka dziewczynki. A on na to: to pani jest chora, bo jest pani zarażona śmiercią ? opowiada matka dziewczynki. Po kilku minutach Korwin-Mikke miał zapytać dziewczynkę: A ty ćwiczysz na lekcjach wychowania fizycznego? Przecież ty nie jesteś w stanie ćwiczyć na WF. Ona odpowiedziała, że ćwiczy. Korwin zapytał: Ale jak? Na wózku?

Politycy, wśród nich Manuela Gretkowska, Joanna Kluzik-Rostkowska i Jolanta Szczypińska, są wstrząśnięte. Korwin-Mikke mówi, że nie uważa, by skrzywdził dziewczynkę. ? Całkiem miło nam się rozmawiało, dopóki jej matka nie przerwała ? powiedział.

W słowa polityka UPR nie wierzy Roman Giertych. ? Bardzo dziwna sytuacja. Nie wierzę, aby to powiedział ? mówi szef LPR. Giertych przypomniał także, że jako minister edukacji był zwolennikiem klas integracyjnych, ponieważ uwrażliwiają dzieci ? czytamy w "Dzienniku".

Korwin-Mikke pisze o wydarzeniu na swym blogu:

"Teraz o wczorajszym incydencie, o którym mi doniesiono - w programie p.Jana Pospieszalskiego. P.Manueli Gretkowskiej z Partii Ekshibicjonistek chodziło na pewno o to, że we Wrześni moje przemówienia przerywał - a właściwie: zagadywał jednym potokiem słów - jakiś patafian z LiD-u. W pewnym momencie zaczął wrzeszczeć, że chcę wyrzucić ze szkół niepełnosprawne dzieci. Odparłem na to, że to bzdura - nie chcę tylko, by pod przymusem "integrowano" dzieci tych rodziców, którzy sobie tego nie życzą. Zacząłem nawet (...) wyjaśniać: dlaczego. Na co podleciała jakaś narwana Partyjna Kobieta i zaczęła mnie ciągnąc do stoiska Partii Ekshibicjonistek żądając, bym podszedł do ich namiotu i powiedział to w oczy jej córce, siedzącej na wózku inwalidzkim. Poszedłem. Powiedziałem. Była to miła panienka, bardzo inteligentna na oko - gdy jednak zadałem jej pytanie, czy chodzi na WF (odparła twierdząco) i zacząłem pytać, jak może np. grać w piłkę ze zdrowymi dziećmi, matka zaczęła wrzeszczeć, że nie pozwala mi zarażać jej dziecka faszystowskimi ideami i mam sobie iść precz. Mała była najwyraźniej rozczarowana, bo chciała podyskutować - ale, cóż: decyzja matki jest dla nas, konserwatystów, obowiązująca" - pisze polityk UPR.

Giertych zapowiedział na konferencji prasowej po godzinie 10., że zostanie złożony pozew wobec "Dziennika", który napisał o wydarzeniach we Wrześni w czasie prawyborów.
Pan Korwin przeprosi
sąd nakazał mu to uczynić na pierwszej stronie dziennika i na swoim blogu, spokojnie, Pan Roman też przeprosi za swego koalicjanta. Wszak żyjemy w cywilizowanym kraju.

Thumbs up Thumbs down

43

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Przegrałem proces z Partia Obnażaczek ? co prawda sąd uznał tylko jeden punkt z pięciu (mam przeprosić za nazywanie jej Partią Ekshibicjonistek ? bo ekshibicjonizm polega ponoć na ?obnażaniu organów płciowych?). Apelujemy, oczywiście ? bo w ten sposób moglibyśmy pozwać każdego, kto nazwie nas ?Partią Polityki Nierealnej?, skrót PiS rozwiąże przez... ? o, a p.Leszek Moczulski za nazwanie PZPR ?Płatni Zdrajcy, Pachołki Rosji?.

no i Korwin przeprosił, tylko za co buhahaha... nie wierzcie w manipulacje Dziennika, bo nawet sąd się na to nie nabrał: http://img89.imageshack.us/img89/8120/p … ietug4.jpg

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

44

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Widze ze temat wyborow ostro was wkrecil:D:D Szkoda, ze wiekszosc z tego forum i tak na to wszystko wylozy i nie pojda do urny. Ja osobiscie pojde, zaglosuje na Korwina ale przekonywac ludzi do niego nie bede. Peace;)

To wszyscy Ci co Hip-Hop w sercach mają, szacunek dla wszystkich co przy tym trwają!!!

Thumbs up Thumbs down

45

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

kto w ogole startuje z oswiecimksiego okregu z listy UPR???

nie trzeba być większym żeby wygrać - wygrywali mali
nie trzeba siać strachu by cię szanowali
głupi zrobią wszystko żeby wszyscy się ich bali
to nie szacunek - to paraliż

46

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Wlasnie tego szukalem, znalazlem tylko gosci z Myslenic, ktorzy startuja z listy UPR z Oski nikogo nie znalazlem:-/ nie wiem moze zle szukam

To wszyscy Ci co Hip-Hop w sercach mają, szacunek dla wszystkich co przy tym trwają!!!

Thumbs up Thumbs down

47

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Kandydaci Unii Polityki Realnej do Sejmu z okręgu nr 12 (CHRZANÓW):

Marcin Jakub Bajer, KW LPR Lista Nr 3, Okręg Nr 12 (CHRZANÓW), Pozycja 2
Irena Kownacka, KW LPR Lista Nr 3, Okręg Nr 12 (CHRZANÓW), Pozycja 10
Wiesław Sylwester Dobek, KW LPR Lista Nr 3, Okręg Nr 12 (CHRZANÓW), Pozycja 11
Rafał Żądło, KW LPR Lista Nr 3, Okręg Nr 12 (CHRZANÓW), Pozycja 13
Robert Wilkołek, KW LPR Lista Nr 3, Okręg Nr 12 (CHRZANÓW), Pozycja 15

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

48

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Widze ze temat wyborow ostro was wkrecil:D:D Szkoda, ze wiekszosc z tego forum i tak na to wszystko wylozy i nie pojda do urny. Ja osobiscie pojde, zaglosuje na Korwina ale przekonywac ludzi do niego nie bede. Peace;)

Właśnie o to chodzi,niech każdy głosuje na kogo chce.A przekonywanie czy podstępne namawianie  kogokolwiek do głosowania na swoją partie jest lamusiarstwem.

Thumbs up Thumbs down

49

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Ja Ci dam podstępne... czystą prawdę piszę, program UPR jest stały i niezmienny, to PO nie wie czy chce czy nie chce prywatyzować służby zdrowia... wink

Bynajmniej kawał dobrej roboty stary przyjacielu  lol

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."

50

Odp: W Y B O R Y P A R L A M E N T A R N E 2 0 0 7

Pan Korwin przeprosi
sąd nakazał mu to uczynić na pierwszej stronie dziennika i na swoim blogu, spokojnie, Pan Roman też przeprosi za swego koalicjanta. Wszak żyjemy w cywilizowanym kraju.

Sąd Apelacyjny odrzucił ostatni zarzut (ten o niesłuszne nazwanie obnażonych Pań "ekshibicjonistkami").

A więc nie musi za nic przeprosić, teraz pomyśl po której stronie jest racja i kto jest manipulowana hahaha. Całe szczęście żyjemy w cywilizowanym kraju i sprawiedliwość jest po naszej stronie wink

"...Yo son, hold your horses Retreat from the streets and count your losses..."